imgimg

Find out where we are


Edilfar Rent Srl
Viale dei Parioli 27 – 00197 Roma
Tel. 06 8070868
Tel. 06 8079978
Mon - Fri: 9:00 – 19:00
Sat: 9:00 – 15:00
 
Roma Salaria c/o Mercedes-Benz Roma SpA
Via Salaria 713/717 – 00138 Roma
Tel. 06 8162306
Cell. 342 0838132 – 334 6529718
Mon - Fri: 8:00 – 18:00
Sat: 8:00 – 13:00
 
Roma Tiburtina c/o Mercedes-Benz Roma SpA
Via Zoe Fontana 220 – 00131 Roma – GRA uscita n. 13
Tel. 06 45144285 – 06 45144341
Cell. 349 8796919
Mon - Fri: 8:00 – 18:00
Sat: 8:00 – 13:00
 
Roma San Pietro c/o Satellite Smart
Piazza Pio XI 61 – 00165 Roma
Tel. 06 66691223
Cell. 342 5583262
Mon - Fri: 8:00 – 18:00
Roma Pisana c/o Mercedes-Benz Roma SpA
GRA Km 64,900 uscita 33
Tel. 06 22871719
Cell. 347 5654670
Mon - Fri: 8:00 – 18:000
 
Roma EUR 1 c/o Mercedes-Benz Roma SpA
Viale del Caravaggio, 113 B – 00144 Roma
Tel. 06 89924786 – 06 86982890
Cell. 347 104403
Mon - Fri: 8:00 – 18:00
Sat: 8:00 – 13:00
 
Roma EUR 2 c/o Mercedes-Benz Roma SpA
Via Acqua Acetosa Ostiense 420 – 00144 Roma
Tel. 06 89924746
Cell. 334 6529717
Mon - Fri: 8:00 – 18:00
 

Edilfar Rent
Via Cornalia, 7/9 – 20140 Milano
Tel. 02 87186453
Tel. 393 8892051
Mon - Fri: 8:00 – 18:30
Sat: 8:00 – 12:00
Metropolitana: Molino Dorino
img

Milan

Rome

FOR FURTHER INFORMATION


BOOK NOW

 
 

FOLLOW US ON:+